ചില lockdown ചിന്തകൾ I LOCKDOWN THOUGHTS I RealityReels I Reethuz

 • Hey family, we are all going through a different situation. Some of you are in much trouble too. I just want you fam to know that , life is like a roller coaster so for every down there is an up. Let's wait for it. Stay healthy and positive.
  നമ്മൾ എല്ലാവരും കടുത്ത പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ ആണ് കടന്ന് പോവുന്നത്. ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം കൈവിടാതെ ഇരിക്കൂ. എല്ലാ കേറ്റത്തിനും ഒരു ഇറക്കം ഉണ്ട്.
  ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കൂ !
  Thanks to Lijo Jose for the wonderful thumbnail.
  Reach him @
  instagram.com/lijo.jose.chungath?igshid=tuztvb6mkiv6
  The great Camera woman : Paapamol ????
  instagram.com/mfm_099?igshid=16069ivipantu
  Ammasky did most of the camera work this time!
  Cheers to my family for their support.
  ____________________
  My facebook: www.facebook.com/reethuz97/
  My instagram : instagram.com/reethuz97?igshid=ox239qt82n9g
  Hey family , we are now 476k big fatty family❤ Tons and loads of love people.
  #realityreels #reethuz #lockdown #lockdowndays #reallifescenes #reethuz97
  #malayalamvines

  Category :

  #ചില#lockdown#ചിന്തകൾ#i#thoughts#realityreels#reethuz

Image result for banner ad
  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up